Quản lý chi phí kinh doanh

Dễ dàng quản lý chi phì nhân viên.

Call 0902361139 Dùng thử

Không điều kiện • Nhanh chóng

Tiết kiệm thời gian dựa vào bảng ghi chi phí

Mọi thứ ở một nơi

Quản lý chi phí hàng ngày của nhân viên. Bất kể đó là chi phí du lich hoặc bất kỳ, truy cập tất cả ghi chú phí nhân viên để chấp nhận, hợp lệ, hay từ chối. Không cần tải bất kỳ phần mềm chuyên biệt hoặc chương trình nào để quản lý chi phí - mọi thứ có thể hoàn thành trực tiếp trong ERPa!

Không bị mất biên lai

Tải lên tất cả các hóa đơn trong hồ sơ chi phí

Cho phép nhân viên thêm các bản sao của biên lai, chứng cứ trực tiếp đến các hồ sơ chi phí để tránh mất chúng. Tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả bằng cách giữ cho hồ sơ sạch sẽ và đầy đủ của tất cả các chi phí.

Quản lý chi phí theo đội

Có một cái nhìn tổng quan rõ ràng về chi tiêu của một đội

Là nhà quản lý, theo dõi chi phí được ghi bởi một đội ngũ đầy đủ để mắt trên các chi phí và chắc chắn hướng đến các mục tiêu và ngân sách.

Chia sẻ khối lượng công việc giữa các phòng ban

Cho tất cả mọi người tham gia để tiết kiệm thời gian

Nhân viên

Soạn thảo và xác nhận các chi phí và nạp biên lai vào các hồ sơ chi phí.

Quản lý

Nhận xét, xác nhận hoặc từ chối chi phí, và thêm hoặc chỉnh sửa thông tin.

Kế toán viên

Ghi lại chi phí trong cuốn sổ, xử lý thanh toán và tạo hóa đơn.

ERPa có hơn 4,500 ứng dụng doanh nghiệp.

Bắt đầu ERPa và làm cho công ty trở nên tốt hơn.